پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۹

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز ورزشی و استخرهای شنا